Bài tập 1 trò chơi cầu trượt môn cơ sở lập trình

Thứ hai , 15/05/2017, 07:56 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề:

                                                               Bài 1: Phương pháp xây dựng Ontology

                                                               Bài 2: Chương trình demo mô phỏng hệ Agent

 

                                                               Bài 3: Các mạng Nơ - ron

Bài tập 1 trò chơi cầu trượt môn cơ sở lập trình

I.                  Form:

Trong bài này, em tạo ra hai form, một form chính để biểu diễn hoạt động của các button và form còn lại để nhập thông tin của các button.

1.                  Form chính:

Trên chương trình gồm có các button: Input, Play, Exit và 10 button khác để biểu thị tượng trưng cho 10 đứa bé.

2.                  Form Input:

Form Input có 10 textbox để nhập số tuổi lần lượt cho 10 đứa bé.

II.               Các hàm có trong bài:

1.                  Hàm vẽ trên form:

Khai báo thư viện: using.System.Drawing.Drawing2D;

Dùng để vẽ mô hình của cầu trượt.

 

2.                  Hàm choi:

Hàm dùng để thay đổi tọa độ của các button.

            for(int f = 0; f < 4; f++)

            {         

                                    …       

x0 = x0 + 25;

                  y0 = y0 + 25;

            b.Location = new Point(195 + x0, 300- y0);

}

ð  Để các button chay theo bậc thang.

while(b.Location.X < 748 && b.Location.Y < 340)

            {...}

=> Để cho các button trượt.

3.                  Hàm sapxeplai:

Sau khi trượt xong, dùng hàm này để cho các button xếp hàng chơi tiếp.

 

4.                  Hàm xử lý sự kiện click vào Playbutton:

for(x = 0; x < temp.Length - 1; x++)

            {

                for (y = x + 1; y < temp.Length; y++)

                {

                    if (temp[x] > temp[y])

                    {

                        int temp_1 = new int();

                        temp_1 = temp[x];

                        temp[x] = temp[y];

                        temp[y] = temp_1;

                    }

                }

            }

ð  Sắp xếp lại theo thứ tự lớn dần.

_Gán các giá trị vào 10 button.

_Chạy hàm chơi.

5.    Khai báo mảng tĩnh ở Input form:

Tạo ra mảng tĩnh 10 phần tử để chứa thông tin từ các textbox sau đó khai báo trong mainform để đưa thông tin từ textbox vào các button.

Đưa ra thông báo khi người dùng nhập sai yêu cầu về số tuổi.

một số câu lệnh trong hàm:

private void okbutton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            a[0] = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            a[1] = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
            a[2] = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
            a[3] = Convert.ToInt32(textBox4.Text);
            a[4] = Convert.ToInt32(textBox5.Text);
            a[5] = Convert.ToInt32(textBox6.Text);
            a[6] = Convert.ToInt32(textBox7.Text);
            a[7] = Convert.ToInt32(textBox8.Text);
            a[8] = Convert.ToInt32(textBox9.Text);
            a[9] = Convert.ToInt32(textBox10.Text);
            Form1.temp = a;
            this.Close();
            if (a[i] <= 2 || a[i] >= 15)
            {
                MessageBox.Show("So tuoi khong hop le!n Nguoi choi tuoi tu 3-14", "Thong bao", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
            }
        }
co so lap trinh code cầu trượt trò chơi cầu truotj đồ án uit do an mon co so lap t