Bước phát triển của kháng chiến chống thực dân Pháp 1951 - 1953 - Giao án sử 12

Chủ nhật , 05/08/2018, 00:51 GMT+7
     

BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 - 1953)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

         Sau khi học xong bài này, HV cần nắm được: Vì sao Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương; kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi; Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951); những thành tựu trong công tác xây dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu đông 1950; mục đích và ý nghĩa của những chiến thắng quân sự của ta từ sau chiến thắng Biên giới thu đông năm 1950.

2. Tư tưởng

          Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, khâm phục truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông

3. Kĩ năng

         Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.

II. Thiết bị tài liệu

         Tư liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

         Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào ?   

Các bài trước

 

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học viên

Nội dung

- Cho biết nội dung chính của kế hoạch Đờ Lát đo Tátxinhi ?

 

 

- GV khái quát lại kiến thức cũ đã học về việc Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, làm cơ sở để HV nắm vững kiến thức mới.

 

- GV tuần tự gọi nhiều HV phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài học.

 

HĐ 2: Tập thể

- Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội ?

 

 

- GV chú ý sửa chữa, bổ sung, nhận xét phần trình bày của HV.

 

HĐ 3: Cá nhân

- Cho biết những nét chính của việc củng cố hậu phương trên mặt trận chính trị được thực hiện như thế nào ?

 

- GV trình chiếu trên Projector hình ảnh và tư liệu về các anh hùng Cù Chính Lan, Trần Đại Nghĩa…àliên hệ lịch sử địa phương quê hương Vĩnh Long của anh hùng Trần Đại Nghĩa qua đó giáo dục truyền thống hiếu học của Vĩnh Long.

 

- GV chốt ý và kết bài.

- HV đọc SGK.

- Cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đo Tátxinhi gồm 4 điểm chính:

  + Xây dựng lực lượng cơ động mạnh.

  + Xây dựng phòng tuyến boong-ke, lập “vành đai trắng” vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ àcô lập ta.

  + Tiến hành “chiến tranh tổng lực”.

  + Đánh phá hậu phương của ta với chiến tranh tâm lí và chiến tranh kinh tế.

 

- 11-19/2/1951, ĐHĐB lần II của Đảng họp tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang. thông qua Báo cáo chính trị (HCM); Bàn về cách mạng Việt Nam (Trường Chinh). Tách ĐCS ĐD, lập mỗi nước 1 ĐCS riêng. Đưa Đảng ra HĐ công khai, thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, bầu BCH TƯ và BCT àSự trưởng thành của Đảng.

- 3-7/3/1951, thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt. 11/3/1951, lập Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào àđoàn kết chống Pháp-Mĩ. 1/5/1952, ĐH CSTĐ-CBGM lần 1 chọn được 7 anh hùng: Cù Chính Lan, Trần Đại Nghĩa, …

- Quyết tâm học tập tốt.

 

- HV thảo luận nhóm theo chủ đề được phân công.

 

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

 

I. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương

 1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh

- Từ 5/1949, Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh.

- 23/12/1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

- 9/1951, kí Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mĩ với Bảo Đại.

 2. Kế hoạch Đờ Lát đo Tátxinhi

 Cuối năm 1950, P. đề ra kế hoạch Đờ Lát đo Tátxinhi:

  + Xây dựng lực lượng cơ động mạnh.

  + Xây dựng phòng tuyến boong-ke, lập “vành đai trắng” vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ àcô lập ta.

  + Tiến hành “chiến tranh tổng lực”.

  + Đánh phá hậu phương của ta.

II. ĐHĐB lần thứ II của Đảng (2/1951)

- 11-19/2/1951, ĐHĐB lần thứ II của ĐCS  ĐD họp tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

- Đại hội thông qua Báo cáo chính trị (HCM); Bàn về cách mạng Việt Nam (Trường Chinh)

- Tách ĐCS ĐD, lập mỗi nước 1 ĐCS riêng.

- Đưa Đảng ra HĐ công khai với tên mới Đảng Lao động Việt Nam, thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân, bầu BCH TƯ và BCT

àSự trưởng thành của Đảng.

III. Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

1. Chính trị:

- 3-7/3/1951, thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

- 11/3/1951, lập Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào àđoàn kết chống Pháp-Mĩ.

- 1/5/1952, ĐH CSTĐ-CBGM lần 1 chọn được 7 anh hùng: Cù Chính Lan, Trần Đại Nghĩa, La Văn Cầu…

2. Kinh tế: thực hiện đẩy mạnh sản xuất, giảm tô, cải cách ruộng đất.

3. Văn hóa, giáo dục:cải cách giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân.

 

 5. Củng cố - dặn dò :              (3 phút)

     - Âm mưu và hành động mới của Pháp-Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch BG thu đông 1950 như thế nào ?

     - Thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta được thể hiện ra sao từ 1950 – 1954 ?

* Dặn dò: 

     - Học viên về học bài và chuẩn bị làm bài KIỂM TRA HỌC KÌ I.

giao an su 12
bước phát tiển kháng chiến chống pháp giáo án sử 12 giao an lich su giao an u 12 s