Cách mạng khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa thế ki - Giáo án lịch sử 12

Thứ ba , 24/07/2018, 14:59 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 toàn tập

Cách mạng Khoa học - Công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

     Sau khi học xong bài này, học viên cần nắm được:

         - Nguồn gốc, đặc điểm, những thành tựu chủ yếu và tác động của cách mạng khoa học - công nghệ thời kì sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

         - Như một hệ quả tất yếu của cách mạng khoa học - công nghệ, xu thế toàn cầu hoá đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XX.

2. Tư tưởng

         - Nhận thức rõ ý chí vươn lên và sự phát triển không có giới hạn của trí tuệ con người, phục vụ đời sống con người tốt hơn, tuổi trẻ Việt Nam ngày nay phải cố gắng học tập, rèn luyện, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Kĩ năng

         Rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích, so sánh và liên hệ thực tế.

II. Thiết bị tài liệu: Tư liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài học

 

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

         Câu 1. Những biểu hiện rõ nét của Chiến tranh lạnh là gì ?

         Câu 2. Hãy cho biết xu thế phát triển của thế giới hiện nay như thế nào ?                     

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học viên

Nội dung

 

- GV chia lớp thành 2 nhóm, thảo luận theo chủ đề:

 

*Nhóm 1.Tìm hiểu nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ?

 

*Nhóm 2.Tìm hiểu đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ?

 

- GV nhận xét, chốt ý và giảng về các giai đoạn của cuộc cách mạng.

- GV chuyển ý

- GV hướng dẫn để HV về nhà đọc thêm và chuyển ý

- Gọi HV đọc mục II ở SGK.

- GV chia lớp thành 3 nhóm để hoạt động:

 

*Nhóm 1. Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa ?

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 2.Những tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa ?

 

 

*Nhóm 3. Những tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa ?

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý và nhấn mạnh ý nghĩa của xu thế toàn cầu hoá, liên hệ tình hình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá.

 

- GV kết bài.

 

- Lớp thảo luận theo nhóm.

 

 

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

- Các nhóm nhận xét và bổ sung cho nhau

 

 

- HV nghe GV hướng dẫn để về nhà đọc thêm

 

- HV đọc SGK

 

- Lớp thảo luận theo nhóm.

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm nhận xét và bổ sung cho nhau

 

- HV lắng nghe GV giảng bài để hiểu bài sâu hơn.

I. Cuộc Cách mạng khoa học - công nghệ

 

 

1. Nguồn gốc và đặc điểm

a. Nguồn gốc:Bắt đầu từ những năm 40, do đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất, đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người.

 

 

    b. Đặc điểm

- Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, khoa học và kĩ thuật gắn liền nhau, mọi phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

- Chia 2 giai đoạn:

  + Từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70: diễn ra trên cả lĩnh vực khoa học và kĩ thuật.

  + Từ 1973 đến nay: chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực công nghệ.

  2. Những thành tựu tiêu biểu  (Đọc thêm)

 

II. Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó

     Từ những năm 80, thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hoá:

- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.

- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn.

- Sự ra đời của các tổ chức liên kết quốc tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

 

vTích cực:

- Kinh tế tăng trưởng cao.

- Sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế phải cải cách siêu rộng.

vTiêu cực:

- Phân hoá giàu nghèo.

- Mọi HĐ và đời sống con người kém an toàn.

- Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và độc lập chủ quyền quốc gia.

 

 

 

 

àLà xu thế tất yếu, vừa là cơ hội vừa là thách thức to lớn đối với mỗi quốc gia, dân tộc.

4. Củng cố

         - Nguồn gốc, đặc điểm của cách mạng khoa học - công nghệ thời kì sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

         - Xu thế toàn cầu hoá diễn ra như thế nào ? Tác động tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa ?

 5. Dặn dò

         - Học viên về học bài

         - Soạn trước Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 theo các câu hỏi:

     Câu 1. Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

     Câu 2. Thời cơ và thách thức của các dân tộc trong xu thế phát triển hiện tại ?

 Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
cách mạng khoa học giao an su 12 giáo án lịch sử 12 giao an su lop 12