Giải bài tập vật lý 12 - Bài giao động điều hòa

Thứ sáu , 21/07/2017, 02:55 GMT+7
     

Hôm nay trang congnghegi.com sẽ giúp bạn giả các bài tập vật lý lớp 12 trong sách giáo khoa một cách đầy đủ và chi tiết, bài tập vật lý 12 có lời giải

Các bài đã đi qua:

                                + Lý thuyết - Công thức về vật lý 12

 

DAO DỘNG ĐIỂU HÒA

 

Câu 1.       Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa.

Giải

Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

Câu 2.       Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình

Giải

Phương trình dao động điều hoà: X = Acos(cot + cp).

Trong đó: (p là pha ban đầu của dao động, có thể dương hoặc âm.

     X là li độ của dao dộng.

A là biên độ dao động, nó là li độ cực đại, ứng với cos(cot + (p) = 1 (cot + (p) là pha của dao động tại thời điểm t, có đơn vị là rad.

Câu 3.       Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều thể hiện ử chỗ nào?

Giải

Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm khác chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

Câu 4.       Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Giải

Chu kì (T) của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần.

Tần số’ (í) của dao động điều hòa là sô" dao động toàn phần thực hiện được trong một giây.

Câu 5.       Giữa chu kì, tần số và tần số góc cỏ mối liên hệ như thế nào?

Giải

Mối liên hê giữa chu kì T, tần số f và tần số góc:

Câu 6.       Một vật dao động điều hòa theo phương trình X = Acos((0t + cp).

a)       Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật.

b)      ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0? ơ vị trí nào thì gia tốc bằng 0?

c)       Ớ vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại? ơ vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại?

Giải

a)       Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian.

Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian.

a = v' =

b)      Vật có vận tốc bằng 0 khi = 0, tức . Khi đó li độ: X = Acos(o)t + <p) = ± A . Nên khi vật đi đến vị trí biên thì có vận tốc bằng 0.

Vật có gia tốc a = 0 khi = 0 tức X = 0. Nên khi vật đi qua vị trí cân bằng thì gia tốc bằng 0.

c)       Vật có vận tốc cực đại khi = 1, tức là = 0 hay X = = 0. Nên khi vật đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc cực đại.

Vật có gia tốc cực đại khi , nghĩa là X = ±A . Nên khi vật đi đến vị trí biên thì có gia tốc cực đại.

Câu 7.       Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

A. 12cm.         B. -12cm.         c. 6cm.             D. - 6cm.

Giải


Kết quả là c. Biên độ dao động của vật là

Câu 8.       Một vật chuyển động tròn đều với vận tốc góc là 7ưađ/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu?

Giải

Kết quả là A.

 Chu kì: = 2s

co 7C

Tần số:                                           

Câu 9.       Cho phương trình của dao động điều hòa X = -5cos(4rt) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

A. 5cm ; 0 rad.       B. 5 cm ; 4r rad.

c. 5cm ; (4rt) rad.   D. 5cm ; rad.

Giải

Kết quả là A. Vì theo đề bài cho thì biên độ: A = 5cm; pha ban đầu

Câu 10.          Phương trình của dao động điều hòa là (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của đao động.

Giải

Biên độ dao động: A = 2cm.

Pha ban đầu: rad/s.

 

Pha của dao động: rad

Câu 11.          Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Tính:

a)       Chu kì.

b)       Tần số.

c)        Biên độ.

a)      Trong thời gian t = 0,25s, vật đã đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia (đều có vận tốc V = 0). Khoảng thời gian đó bằng nửa chu kì nên chu kì dao động của vật là T= 2.0,25= 0,5s.

b)       Tần sô' của dao động:

c)        Biên độ daò động: A = 36/2 = 18cm.


--- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI - HY VỌNG BÀI ĐỌC SẼ GIÚP ÍCH CHO CÁC BẠN - TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!! ---

Vật lý lớp 6 - Vật lý lớp 7 - Vật lý lớp 8 - Vật lý lớp 9 - Vật lý lớp 10 - Vật lý lớp 11 - Vật lý lớp 12

giai bai tap vat ly 12
giải bài tập vật lý 12 giai bai tap vat ly 12 giải vật lý giai vat ly olympic vật lý