Hướng dẫn code xe qua cầu hẹp môn cơ sở lập trình

Thứ hai , 15/05/2017, 07:56 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề:

                                                               Bài 1: Phương pháp xây dựng Ontology

                                                               Bài 2: Chương trình demo mô phỏng hệ Agent

                                                               Bài 3: Code trò chơi cầu trượt

I.      Đề bài:

       Cho một cầu hẹp, mỗi lần qua cầu chỉ qua được 3 xe. Có 2 người xung phong đứng giơ cờ hiệu. Bên xe nào được qua thì cờ hiệu giơ lên.

II.    Các hàm có trong bài:

1.     Các biến khởi tạo:

                    boolflag = true;

                          int dem1 = 0;

                          int dem2 = 0;

                          int temp1, temp2;

                          string first_1;

                         string first_2;

                        Point[] p1 = new Point[3];

                        Point[] p2 = new Point[4];

2.   Hàm startbutton():

        - Khởi tạo vị trí các button vào khai báo các timer.

3.    Hàm Timer_tick1:

switch(first_1)

            {

                case "1":

                 case "2":

                 case "3":

            if(dem1 >= 3)

            {

                flag = false;

                button8.Visible = false;

                button9.Visible = true;

                dem2 = 0;

                timer1.Enabled = false;

                timer2.Enabled = true;

            }

}   

Xử lý sự kiện hàng xe bên trái chạy.

4.                  Hàm Timer_tick1:

switch(first_2)

            {

                case "4":

                 case "5":

                 case "6":

            if(dem2 >= 3)

            {

                flag = true;

                button9.Visible = false;

                button8.Visible = true;

                dem1 = 0;

                timer2.Enabled = false;

                timer1.Enabled = true;

            }

}   

Xử lý sự kiện hàng xe bên phải chạy.

5.                  Khai báo mảng tĩnh ở Input form:

Tạo ra mảng tĩnh 10 phần tử để chứa thông tin từ các textbox sau đó khai báo trong mainform để đưa thông tin từ textbox vào các button.

 

Đưa ra thông báo khi người dùng nhập sai yêu cầu về số tuổi. 

            button8.Enabled = true;
            button9.Visible = false;
            timer1.Interval = 300;
            timer2.Interval = 300;
            flag = true;//khoi dong hang doi ben trai
            timer1.Tick += new EventHandler(timer1_Tick);
            timer2.Tick += new EventHandler(timer2_Tick);
            temp1 = button1.Location.X;
            first_1 = button1.Text;
            temp2 = button4.Location.X;
            first_2 = button4.Text;

 

            p1[0].X = button1.Location.X;

code xe qua cầu hẹp code co so lap trinh huong dan code giai bai tap 2 uit