Các ngôn ngữ lập trình C, C++, C#, Java, PHP, Jomla