Liên xô và các nước đông âu, liên bang Nga - Giáo án sử 12

Thứ ba , 10/07/2018, 13:46 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991), LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)

 

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

      Sau khi học xong bài, HV nắm được:

         - Những nét lớn về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1945 - 1991, khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật; vài nét về Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000.

2. Tư tưởng

      Khâm phục tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân Liên Xô và Đông Âu, có thái độ khách quan, khoa học, rút ra kinh nghiệm cần thiết cho công cuộc đổi mới ở nước ta.

3. Kĩ năng

      Rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá, hình thành khái niệm: cải cách, bao cấp

II. Thiết bị tài liệu

      Lược đồ, tranh ảnh, tư liệu về Liên Xô, Liên bang Nga.

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

         Câu 1. Nêu nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên Hợp Quốc ?

         Câu 2. Trình bày những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945)?

3. Giới thiệu bài mới

      Sau khi Chiến trannh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô đã nhanh chống khôi phục đất nước, thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nước Đông Âu được giải phóng đã tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, tiến lên xã hội chủ nghĩa. Vậy để hiểu thêm về tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chúng ta đi vào tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

TIẾT 1

HĐ 1. Tìm hiểu Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70.

 

- GV hỏi: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chịu tổn thất như thế nào ?

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

 

- GV hỏi: Công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945-1950 của Liên Xô đạt được những thành tựu nào nổi bật?

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, kết luận

 

 

- GV cho HV xem những hình ảnh về Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 để hình thành kiến thức.

 

 

 

 

- GV chuyển ý

 

- GV hướng dẫn để HV về nhà đọc thêm hai phần này

 

- GV chốt lại nội dung của tiết 1

 

TIẾT 2

HĐ 2. Tìm hiểu Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991

 

 

 

 

 

- GV cho HV thảo luận nhóm để tìm ra nguyên nhân để trả lời câu hỏi: Những nguyên nhân dẫn đến việc tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét phần trả lời của HV, sửa chữa, bổ sung.

 

- GV chuyển ý

 

HĐ 3. Tìm hiểu Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000

- GV hỏi: Trình bày những nét chính về tình hình Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 ?

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý

 

- GV kết bài.

- HV trả lời: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chịu tổn thất nặng nề: 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.

 

- HV nhận xét

 

 

- HV trả lời: Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946-1950) trong 4 năm 3 tháng. 1947: Công nghiệp phục hồi. Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử. Năm 1950 nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. Công nghiệp: tăng 73% so với trước chiến tranh.

 

- HV nhận xét

 

 

 

- HV chú ý quan sát tranh ảnh để hiểu bài sâu hơn

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV chú ý nghe GV hướng dẫn để đọc thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV thảo luận theo nhóm và trả lời:

+ Đường lối lãnh đạo chủ quan, quan liêu, bao cấp, thiếu dân chủ và công bằng.

+ Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế giới.

+ Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm.

+ Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

 

- HV các nhóm nhận xét

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời: Kinh tế:

+ Từ 1990 - 1995: kém phát triển.

 + Từ 1997: phục hồi.

- Chính trị: không ổn định.

- Đối ngoại: khôi phục và phát triển mối quan hệ với phương Tây và châu Á.

 

- HV nhận xét

I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70

  1. Liên Xô

    a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945-1950)

 

- Chịu tổn thất nặng nề: 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946-1950) trong 4 năm 3 tháng:

  + 1947 Công nghiệp phục hồi

  + 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử

  + 1950:

      Nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh

      Công nghiệp: tăng 73% trước chiến tranh

 

 

 

 

 

 

b. Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70)

 Khoa học - kĩ thuật:

   - 1957: là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

   - 1961: mở đầu ngành du hành vũ trụ.

 Xã hội: đời sống nhân dân được nâng cao.

 Đối ngoại: hoà bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

 

2. Các nước Đông Âu   (Đọc thêm)

3. Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu      (Đọc thêm)

 

 

 

 

 

II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991

1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô (Đọc thêm)

2. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu  (Đọc thêm)

3. Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu

 

 

 

- Đường lối lãnh đạo chủ quan, quan liêu, bao cấp, thiếu dân chủ và công bằng.

 

 

- Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế giới.

 

- Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm.

 

- Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000

 

1. Kinh tế

- Từ 1990 - 1995: kém phát triển.

- Từ 1997: phục hồi.

2. Chính trị: không ổn định.

3. Đối ngoại: khôi phục và phát triển mối quan hệ với phương Tây và châu Á.

4. Củng cố     

      - Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chịu tổn thất như thế nào ?

      - Cho biết công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945 - 1950 của Liên Xô đạt được những thành tựu nào nổi bật ?

      - Những nguyên nhân dẫn đến việc tan ra của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu ?

      - Trình bày những nét chính về tình hình Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000.

5. Dặn dò

       - Học viên về học bài

       - Soạn trước Bài 3. Các nước Đông Bắc Á theo các câu hỏi sau:

     Câu 1. Quá trình thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ?

     Câu 2. Công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Hoa từ năm 1978 ?

giao an lich su 12
giáo án lịch sử giao an lich su lịch sử 12 giao an su 12 giáo án sử tiết giao an tie