Những vấn đề cơ bản trong Joomla 3.6 phần 2

Thứ hai , 15/05/2017, 08:23 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua các phần Menu, tồng quan...

Những vấn đề cơ bản trong Joomla 3.6 phần 1: http://congnghegi.com/nhung-van-de-co-ban-trong-joomla-3-6-phan-1-35-1541.html

Bài này chúng ta đi tiếp các mục sau:

Nhấp đúp vào biểu tượng User Manager trong giao diễn Administrator.

Joomla có hai hệ thống phân cấp nhóm người dùng chính: một để truy cạp Pront-end (dành cho những User khi log in vào web site chỉ xem những phân hay trang được chỉ định), một cho truy cập Back-end Administrator.

Các nhóm được cungcấp mặc định bao gồm:

Public Front-end

(http://localhost/joomla/index.php)

Public Back-end

(http://localhost/joomla/administrator)

Registered (dã đăng ký) Author (tác giả)

Editor (người biên tập) Publisher (người xuất bản)

Manager (người quản lý) Administrator (người quản trị) Super Administrator (siêu quản trị)

         Những User này có thể đăng nhập vào Front-end của site. Quyền truy cập được cung cấp cho một nhóm cha (như Registered) được thừa kê bởi những nhóm con (như Author) trừ khi được định nghĩa cụ thể bởi sùper Administrator

 

         Author Group (nhóm tác giả): những User này được quyền truy cập để đê trình nội dung mới và chỉnh sửa những Content Item/Page của họ bằng cách login vào trang chủ Joomla.

         Editor Group (nhóm biên tập): những User này được quyển truy cập để đê trình và chỉnh sửa nội dung bất kỳ bằng cách login vào trang chủ Joomla.

         Publishers Group (nhóm xuất bản): những User này được cho quyển truy cập để đệ trình, chỉnh sửa và xuất bản nội dung bất kỳ bằng cách login vào trang chủ Joomla.

         User Manager (quản lý người dùng): cho phép bạn thêm, sửa và xóa những User.

         New User (thêm người dùng mới): có hai cách mà các User có thể được tạo trong site của bạn.

       Cách 1: các visitor (khách thăm) có thể tạo một tài khoản cho chính họ bằng cách đăng ký thông qua biểu mẫu đăng nhập.

 

         Cách 2: có thể thêm những User bằng cách nhấp chọn Users > User Manager > Add New User.

Ví dụ tạo mới User nhóm tác giả chọn dấu check tại mục Author sau đó Ta có kết quả như hình.

 

(name: userl pass: 123456), bạn nhấp chọn biểu tượng Save & Close.

 

Bạn vào trang chủ Joomla, trong khung Login Form điền tài khoản với passvvord sau đó nhấp chọn nút Log in.

Trong khung User Menu nhấp chọn Your Proíile để chỉnh sửa thông tin cá nhân 

Trang thông tin cá nhân xuất hiện, bạn nhấp chọn Edit Proíile và điển thông tin muốn thay đổi. nhấp nút Submit để kết thúc.

User Groups (nhóm người dùng): những nhóm người dùng được tập ti jng lại nhưng có nhiều cấp độ diều khiển truy cập khác nhau. Nhóm “Public Front-end” và nhóm “Public Back-end” là những nhóm chứa đơn thuần trong giai đoạn này. Chúng không đóng góp vào xung đột hệ thống điểu khiển quyên truy cập trong tương lai, tuy nhiên chúng lại đưa ra định nghĩa những câp độ truy cập mặc định cho những User nặc danh trong những hệ thống Font-end và Back-end.

     1 - Có bốn nhóm font-end khả dụng bao gồm:

•        Registered: cho phép User đăng nhập vào giao diện Front-end.

•        Author: cho phép User tạo content (thông qua liên kết trong User Menu),

•        Editor: cho phép User tạo và sửa content item bất kỳ từ Front-end.

•       Publisher: cho phép một User tạo, sửa và xuất bản content item bất kỳ từ Front-end.

2 - Có ba nhóm trong Administration được quyền truy cập vào Joomla:

•        Manager: cho phép truy cập vào việc tạo content và hệ thống khác.

•        Administrator: cho phép truy cập vào hầu hết các chức năng quản trị.

•        Super Administrator: cho phép truy cập tất cả các chức năng quản trị.

         Registration Activation (kích hoạt đăng ký người dùng): mặc định khi một visitor (khách viếng thăm) muốn đăng ký một tài khoản, họ sẽ được nhắc điền: Nạme (tên), Username (tên đăng nhạp), Email và Passvvord, một tài khoản sẽ dược tạo nhưng User không thể login cho tới khi được kích hoạt.

Môt Email với liên kết kích hoạt được gửi đến địa chỉ email mà người cunq cấp. Khi email được nhận, User sẽ nhấp đúp vào link kích hoạt. Khi cTtaikhoan se được kích hoạt và User sẽ có thể đăng nhập vào vvebsite.

           Chức năng này có rất nhiều thuận lợi:

          Kiểm tra sự tồn tại của visitor và tính hợp lệ của địa chỉ Email.

  Cung cấp cho người dùng khả năng chọn lựa password khi đăng ký.

. Giúp Administrator của Site có cái nhìn tổng thể về các tài khoản active (kích hoạt) và non-active (không kích hoạt). Một tài khoản không kích hoạt se hiẹn như được khóa và chưa bao giờ Sign in. Nhờ đó có      thể dê dàng theo dõi và xóa bỏ.

         Nếu bạn hủy chọn kích hoạt User, người dùng có thể đăng nhập ngay lâp tức sau khi họ tạo một tài khoản. Cũng có một tùy chọn khác là “Require Unique Email” dùng để sẽ bảo đảm một địa chỉ email chỉ có thể đăng ký duy nhất một tài khoản.

The Special User Parameter (tham số User đặc biệt): bất kỳ user nào được tạo như Author, Editor, Publisher, Manager, Administrator hoặc Super Administrator được xem như một Special User (user đặc biệt). Người quản trị sẽ cho họ quyển truy cập để đệ trình tin tức, bài viết, FAQ’s hay các Link (liên kết). Những Special User chỉ có thể truy cập duy nhất đến một item với một tham số truy cập “Special”. Nó đặc biệt hữu dụng khi xuất bản User Menu Module. Toàn bộ module có thể được ẩn với bất kỳ User là “Public” hoặc “Registered” nào bằng quyển truy cập đặc biệt là “Special”.

Các bước cấu hình tham số đặc biệt được tiến hành như sau:

Nhấp vào menus trong bảng điều khiển của Administrator sau đó nhấp chọn Menu Manager như hình bên.

Đánh dấu kiểm vào tất cả Module sau đó nhấp đúp vào “User Menu” để chỉnh sửa. Chọn cấp truy cập là “Special” ta có giao diện

bạn cũng có thể quyết định chỉ có một vài item của User Module được cấu hình với truy cập “Special". Một User “Registered” có thể truy cập đến menu “Details” nhưng không vào được “Submit News”, “Submit a Web Link” hoặc menu “Check-in My Items”.

Để có kết quả hợp lệ, bạn nên cập “Registered” và menu cụ thể với cấu hình Menu Items với cấp độ truy Batch process the seiected menu items Set Access Level cấp độ truy cập “Special”.

Kết quả của việc cấu hình này là giúp những User được định nghĩa là “Special” thl mới có thể thấy được các Menu liên quan và biểu mẫu đệ trình Front-end. Những User “Registered” có thể truy cập chỉ “Details” của họ và những User “Public” có thể thấy menu ở bất kỳ đâu.

Bài trước: http://congnghegi.com/nhung-van-de-co-ban-trong-joomla-3-6-phan-1-35-1541.html

học lập trình joomla

 

Joomla dành cho người tự học
học lập trình joomla web joomla code joomla học joomla online lap trinh web nukeviet