Phong trào dân chủ 1936 - 1939 - Giáo án lịch sử 12

Thứ năm , 26/07/2018, 16:18 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 toàn tập

 

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

  Sau khi học xong bài này, học viên cần nắm được:

     - Thời kì thứ hai trong cuộc đấu tranh giành chính quyền do Đảng lãnh đạo (1936 - 1939). Đây là phong trào đấu tranh khác hẳn thời kì 1930 - 1931 về mục tiêu, khẩu hiệu, hình thức và phương pháp đấu tranh.

     - Phong trào 1936 - 1939 diễn ra dưới tác động của yếu tố khách quan rất lớn, nhất là nghị quyết của Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản (7/1935) và sự kiện Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. Có những hình thức đấu tranh mới mà lần đầu tiên được Đảng tiến hành với kết  quả thu được rất to lớn, chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách của quần chúng.

     - Phong trào 1936 - 1939 để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm quí báu.

2. Tư tưởng:

          Bồi dưỡng tinh thần tự hào về sự nghiệp đấu tranh vẻ vang , niềm tin vào sức sống quật cường của Đảng. Từ đó có ý thức cố gắng phấn đấu trong học tập, có niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

3. Kĩ năng:

          Rèn luyện kĩ năng xác định kiến thức cơ bản để nắm vững bài, phương pháp phân tích, đánh giá lịch sử, kĩ năng so sánh.

II. Thiết bị tài liệu

     - Tư liệu, tranh ảnh có liên quan

     - Các tác phẩm văn học nói về thời kì 1936 - 1939.

 III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

    Câu 1. Nội dung chính và những hạn chế của Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo ?

   Câu 2. Tại sao nói chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thái sơ khai của chính quyền cách mạng ?

3. Giới thiệu bài mới

  Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học viên

Nội dung

 

 

 

 

*Nhóm 1Nhóm 3 trả lời:

+ Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, chủ nghĩa phát xít đã ra đời, chuẩn bị chiến tranh thế giới.

+ 7/1935, Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ VII xá định nhiệm vụ trước mắt là chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận Nhân dân chống phát xít, nguy cơ chiến tranh

+ 6/1936, Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên nắm quyền ở Pháp, đã thực hiện một số chính sách tiến bộ.

 

- GV nhận xét

 

*Nhóm 2 Nhóm 4 trả lời:

- Trong 1936 - 1939 kinh tế Việt Nam có sự phục hồi và phát triển.

- Tuy nhiên chỉ tập trung vào một số ngành đáp ứng nhu cầu của thực dân Pháp và nhu cầu chuẩn bị cho chiến tranh.

- Kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào Pháp, không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của nhân dân.

- Công nhân thất nghiệp còn nhiều, lương chưa bằng trước.

- Nông dân: mất đất, địa tô cao, đói khổ, nợ nần.

- Tiểu tư sản một số thất nghiệp, lương thấp, thuế cao, giá cả sinh hoạt đắt đỏ.

- Tư sản dân tộc ít vốn, bị tư sản Pháp chèn ép.

 

- HV nhận xét

 

 

 

 

- HV chú ý lắng nghe GV giảng bài và ghi nhận

 

- HV trả lời: Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh

+ Phương pháp đấu tranh: kết hợp các hình thức công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp.

 + Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 3/1938 đổi thành  Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.

 

- HV nhận xét

 

 

- HV nghe GV giảng bài

 

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời: Hình thức đấu tranh: Hội họp, thảo “dân nguyện”, mittinh, biểu tình đưa yêu sách, đòi dân sinh dân chủ; đón tiếp phái viên chính phủ Pháp, đấu tranh công hai, hợp pháp.

 

- HV chú ý lắng nghe GV giảng bài.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời: Cuộc vận động 1936 - 1939 là một phong trào quần chúng rộng lớn có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Buộc chính quyền thực dân Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách của nhân dân.

- Đông đảo quần chúng được giác ngộ tham gia vào mặt trận, trở thành đội quân chính trị hùng hậu.

- Đảng ta trưởng thành và tích lũy được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo. Là cuộc tập dượt lần hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám.

 

- HV chú ý lắng nghe GV giảng bài để hiểu bài sâu hơn

I. Tình hình thế giới và trong nước

  1. Tình hình thế giới

 

- Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, chủ nghĩa phát xít đã ra đời, chuẩn bị chiến tranh thế giới.

 

- 7/1935, Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ VII xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là chống chủ nghĩa phát xít, đòi quyền dân chủ; bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

 

- 6/1936, Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên nắm quyền ở Pháp, đã thực hiện một số chính sách tiến bộ, nới rộng một số quyền tự do, dân chủ ở Việt Nam.

 

  2.Tình hình trong nước

 

- Nhiều đảng phái hoạt động,  Đảng Cộng sản Đông Dương là Đảng lớn mạnh nhất

- Kinh tế: Pháp tăng cường khai thác thuộc địa để bù đắp thiệt hại cho kinh tế của  “chính quốc”.

- Nông nghiệp: chiếm đoạt ruộng đất của nông dân lập đồn điền (lúa, cao su, cà phê…)

- Công nghiệp, Pháp đẩy mạnh khai mỏ. Sản lượng ngành dệt, xi măng, rượu tăng. Các ngành điện, nước, cơ  khí, đường... ít phát triển

- Thương nghiệp: Pháp độc quyền bán thuốc phiện, rượu, muối …thu lợi nhuận cao.

- 1936 - 1939, kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển, nhưng vẫn lạc hậu, lệ thuộc Pháp

- Đời sống nhân dân khó khăn, họ hăng hái đấu tranh đòi cải thiện đời sống, đòi tự do, cơm áo, hoà bình.

 

 

 

 

 

 

 

II. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

1.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/ 1936

 

- 7/1939 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trị ở Thượng Hải (Trung Quốc) đề ra đường lối và phương pháp đấu tranh:

- Nội dung:

+ Xác định nhiệm vụ trước mắt lúc này là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo

+ Phương pháp đấu tranh: kết hợp công khai và bí mật; hợp pháp và bất hợp pháp .

 

 + Thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 3/1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

 

 

 

 

2.Những phong trào đấu tranh tiêu biểu

     a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

- Phong trào Đông Dương Đại Hội (từ giữa 1936).

-          Phong trào đón tiếp phái viên chính phủ Pháp (đầu 1937).

- Các cuộc mitting biểu tình của các tầng lớp nhân dân.

 

-          Hình thức đấu tranh: Hội họp, thảo “dân nguyện”, mittinh, biểu tình đưa yêu sách, đòi dân sinh dân chủ; đón tiếp phái viên chính phủ Pháp, đấu tranh công hai, hợp pháp.

 

 

 

 

-          Kết quả: thực dân Pháp tìm mọi cách ngăn chặn ,nhưng đã phải giải quyết một số yêu sách của nhân dân.

- Ý nghĩa:

+ Thức tỉnh quần chúng lao động.

+ Đảng ta tích lũy một số kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

 

3.Ý nghĩa lịch sử và bài  học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Cuộc vận động 36-39 là 1 phong trào quần chúng rộng lớn có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

 

- Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách của nhân dân.

 

- Đông đảo quần chúng được giác ngộ tham gia vào mặt trận, trở thành đội quân chính trị hùng hậu.

 

- Đảng ta trưởng thành và tích lũy được  nhiều kinh nghiệm lãnh đạo. Là cuộc tập dượt lần hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám.

- GV chia nhóm để trả lời câu hỏi:

*Nhóm 1Nhóm 3. Những sự kiện thế giới tác động đến Việt Nam như thế nào ?

- GV nhận xét và chốt ý

*Nhóm 2 Nhóm 4 Tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam dưới tác động của tình hình thế giới ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý và chuyển ý.

 

 

 

- GV giảng về hoàn cảnh nổ ra Hội nghị cho HV nắm

 

- GV hỏi: Nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý và chuyển ý.

 

  

- GV giảng về các phong trào đấu tranh để HV nắm rõ về nội dung bài học

 

 

- GV hỏi: Những hình thức đấu tranh tiểu biểu của cao trao dân chủ 1936-1939 ?

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý và giảng về kết quả và ý nghĩa của các phong trào.

 

 

 

 

- GV chuyển ý.

 

 

- GV hỏi: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ?

 

- GV gọi nhiều HV trả lời liên tục nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV chốt ý và kết luận

 

 

 

- GV kết bài.

4. Củng cố

     - Tình hình thế giới trong những năm 1936-1939 đã tác động như thế nào đến tình hình Việt Nam ?

     - Nội dung chính của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936)?

     - Phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ ?

     - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ?

   Bài tập củng cố: Hoàn thành bảng So sánh phong trào cách mạng 1930 - 1931 và 1936 - 1939 ?

   Nội dung

1930 - 1931

1936 - 1939

Kẻ thù

  Đế quốc  và phong kiến

Thực dân Pháp phản động, tay sai, phát xít

Nhiệm vụ - khẩu hiệu

Chống đế quốc giành độc lập, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày

Chống phát xít và chiến tranh. Chống thực dân phản động .

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

Mặt trận

Bước đầu thực hiện liên minh công nông

Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương  sau đổi là Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Hình thức -

Phương pháp đấu tranh

Bí mật , bất hợp pháp

Bạo động vũ trang như bãi công, chuyển sang biểu tình vũ trang ở Hưng Nguyên, Thanh Chương, Vinh

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai  hay nửa công khai.

 

Lực lượng

tham gia

Công nhân

Nông dân

Đông đảo, không phân biệt thành phần, giai cấp. Ở thành thị rất sôi nổi  tạo nên đội quân chính trị hung hậu.

 

5. Dặn dò

     - HV học bài

     - Soạn trước Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám năm ( 1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời dựa trên những câu hỏi sau:

   Câu 1. Nội dung chính của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 11/1939 ?

  Câu 2. Nội dung chính của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 5/1941 ?

Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
giáo án sử 12 giao an lich su giao an tong hop giao an su toan tap phong trào dân chủ