Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 - Giáo án sử 12

Thứ tư , 25/07/2018, 10:16 GMT+7
     

Giáo án lịch sử lớp 12 toàn tập

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: 

  Sau khi học xong bài này, học viên cần nắm được:

      - Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam dưới tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ

      - Hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự lựa chọn, sàng lọc lịch sử.

2. Tư tưởng:

      - Bồi dưỡng tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô sản.

3. Kĩ năng:

      - Rèn luyện kĩ năng phân tích tính chất, vai trò lịch sử của các tổ chức, đảng phái chính trị, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

II. Thiết bị tài liệu

      - Tư liệu, tranh ảnh có liên quan

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định lớp             

2. Kiểm tra bài cũ            

         Câu 1. Trình bày những chuyển biến mới về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ?

         Câu 2. Trình bày nét chính về các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ?

3. Giới thiệu bài mới

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học viên

Nội dung

 

- GV cho HV hoạt động nhóm:

*Nhóm 1.Hoàn cảnh ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ?

*Nhóm 2.Hoạt động chính của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ?

*Nhóm 3.Vai trò to lớn của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì ?

- GV chú ý sửa chữa, bổ sung và giảng thêm về những biểu hiện của sự phát triển.

 

- GV hướng dẫn để HV về nhà đọc thêm

- GV chuyển ý

- GV hỏi: Sự thành lập của Việt Nam Quốc dân Đảng ?

 

 

 

- GV nhận xét

 

- GV hỏi: Thành phần của Việt Nam Quốc dân Đảng ?

- GV nhận xét

- GV hỏi: Địa bàn hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng?

- GV nhận xét, chốt ý và giảng về tôn chỉ hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng cho HV hiểu.

 

- GV hỏi: Hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng?

 

 

 

- GV nhận xét và giảng bài cho HV hiểu bài.

 

 - GV chốt ý nội dung tiết 1

 

 

 

- GV hỏi: Hoàn cảnh ra đời của các tổ chức cộng sản ?

 

 

- GV tuần tự gọi nhiều HV phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng bài học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, chốt ý và giảng về ý nghĩa của sự xuất hiện các tổ chức cộng sản.

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 1.  Hoàn cảnh triệu tập hội nghị thành lập Đảng?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 2.Nội dung của hội nghị thành lập Đảng ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 3.Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý để HV nắm bài.

 

- GV hỏi: Ý nghĩa của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam?

 

- GV tuần tự gọi nhiều HV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét và giảng giải thêm, nhấn mạnh ý nghĩa của việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 

 

 

 

 

 

- GV kết bài.

 

- HV hoạt động theo nhóm

 

 

- HV viết thu hoạch phần thảo luận của nhóm trên bảng phụ.

 

 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày phần thảo luận của nhóm mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các nhóm khác chú ý theo dõi và nhận xét.

 

- HV theo dõi và ghi bài vào tập.

 

 

 

 

 

 

- HV nghe GV hướng dẫn để về nhà đọc thêm.

 

- HV trả lời: Trên cơ sỏ là Nam đồng thư xã, thành lập ngày 25/12/1927, do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính,… lãnh đạo.

 

 

- HV trả lời: Tư sản dân tộc, binh lính, nông dân.

 

 

 

- HV trả lời: Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động ở một số tỉnh Bắc Kì.

 

 

 

 

 

 

- HV trả lời:

+ Tổ chức ám sát cá nhân: Badanh.

+ Trong tình thế bị Pháp vây quét, Việt Nam Quốc dân đảng phát động khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930)

 

- HV chú ý lắng nghe GV giảng bài

 

 

 

 

 

 

- Nhiều HV đứng lên trả lời liên tiếp nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nhóm 1.Trả lời:

+1929 ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ, phong trào cách mạng có nguy cơ bị chia rẽ, yêu cầu phải thống nhất thành một đảng duy nhất.

+ 3/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long(Hồng Kông).

 

 

*Nhóm 3.Trả lời:

- Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng lẽ

- Nhất trí hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

- Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) quyết định lấy ngày 3-2 hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng

 

 

 

*Nhóm 3. Trả lời:

- Đường lối chiến lược cách mạng: tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

- Nhiệm vụ:đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng, làm cho nuớc Việt Nam độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông;  tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất,....

 

 

 

 

 

 

 

- HV nhận xét bài làm của nhau

 

 

 

- Nhiều HV đứng lên trả lời theo ý hiểu của mình:

+ Là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam, là sự lựa chọn của lịch sử.

+ Là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

+  Tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam

- HV chú ý nghe GV giảng bài để hiểu bài sâu hơn.

 

 

I. Sự  ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

 

    a.  Hoàn cảnh ra đời

 - 11/1924, Nguyễn Ái Quốc  về Quảng Châu (Trung Quốc) liên lạc với những người Việt Nam yêu nước trong Tâm Tâm Xã

- 2/1925, chọn một số thanh niên trong Tâm Tâm xã lập ra Cộng sản đoàn

- 6/1925 Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc và tay sai.

b. Hoạt động

 - Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo chiến sĩ cách mạng, đưa về nước hoạt động

- 21/6/1925 ra tuần báo Thanh Niên.

- 1927 xuất bản Đường Kách Mệnh.

- 1928 tổ chức phong trào vô sản hóa.

- 1929 Hội xây dựng cơ sở khắp cả nước và có 1.700 người.

 c. Vai trò

 - Truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam.

- Giác ngộ, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển sang giai đoạn tự giác.

 

* Biểu hiện

 - 1927-1929, phong trào công nhân phát triển mạnh ở các trung tâm kinh tế, chính trị

 - Có sự liên kết giữa các ngành, nghề, địa phương thành phong trào chung.

àChuẩn bị về chính trị, tổ chức, đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng về sau.

 

2. Tân Việt Cách mạng Đảng  (Đọc thêm)

 

 

 

3. Việt Nam Quốc dân Đảng

 

- Sự thành lập: Trên cơ sở là Nam đồng thư xã, thành lập 25/12/1927, do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính,… lãnh đạo.

 

 

 

- Thành phần: Tư sản dân tộc, binh lính người Việt giác ngộ, nông dân khá giả, địa chủ, không có cơ sở quần chúng.

 

 

- Địa bàn: Một số tỉnh Bắc Kì.

 

 

 

- Tôn chỉ hoạt động: lúc đầu chưa có tôn chỉ. Từ 1929 mới nêu mục tiêu: đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vui, thiết lập dân quyền.

- Khuynh hướng đấu tranh: dân chủ tư sản.

* Hoạt động chủ yếu

- Tổ chức ám sát cá nhân: Badanh.

 

- Trong tình thế bị Pháp vây quét, Việt Nam Quốc dân đảng phát động khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930) àThất bại nhanh chóng.

 

 

àBáo hiệu sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng và khuynh hướng cứu nước theo con đường dân chủ tư sản.

 

II. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929

a. Hoàn cảnh ra đời

- 1929 phong trào công nhân, nông dân và các tầng lớp phát triển, kết thành làn sóng dân tộc ngày càng sâu rộng.

- 3/1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lập Chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội).

- 5/1929, tại Đại hội lần thứ 1, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu Bắc Kì đề nghị thành lập Đảng Cộng sản, không được chấp nhận.

- 17/6/1929đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì họp quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng

- 8/1929, những hội viên của hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong Tổng bộ và Kì bộ ở Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng.

- 9/1929đảng viên tiên tiến của Tân Việt thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn.

b. Ý nghĩa

- Phản ánh xu thế phát triển tất yếu, là kết quả tất yếu của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

- Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của một chính đảng ở Việt Nam.

 

 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Hoàn cảnh triệu tập hội nghị

- 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ àphong trào cách mạng có nguy cơ bị chia rẽ àyêu cầu phải thống nhất thành một đảng duy nhất.

- Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan về Trung Quốc đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất

- Hội nghị do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, diễn ra tại Cửu Long (Hương Cảng-Trung Quốc) từ ngày 6/1/1930

- 3/2 được lấy làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

b. Nội dung hội nghị

- Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng lẽ

 

- Nhất trí hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đây là bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

 

- Đại hội Đảng lần thứ III (9/1960) quyết định lấy ngày 3-2 hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng

*Ý nghĩa:Hội nghị đã thống nhất được các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị mang tầm vóc của 1 Đại hội thành lập Đảng.

 

c. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên:

- Đường lối chiến lược cách mạng: tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

 

 

- Nhiệm vụ:đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng, làm cho nuớc Việt Nam độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông;  tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất,....

- Lực lượng cách mạng: công-nông, tiểu tư sản, trí thức, còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.

- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp vô sản - giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

* Nhận xét: Đây là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập, tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

 

 

 

 

  c. Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

- Là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam, là sự lựa chọn của lịch sử.

 

- Là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

 

 

-  Tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

+ Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

+ Cách mạng Việt Nam đã có đường lới đúng đắn, khoa học, sáng tạo.

+ Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới

+ Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của cách mạng Việt Nam.

 

 

4. Củng cố

      - Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ?

      - Quá trình ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng ?

      - Hoàn cảnh , diễn biến của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ?

      - Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ?

      - Ý nghĩa của việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ?

    Câu hỏi củng cố: Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam? Nêu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam:

      - Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam. Khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân - mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản, đã xây dựng được lực lượng mới cho cách mạng, chủ yếu là liên minh công-nông.

      - Đảng ra đời vạch ra phương pháp đúng đắn. Đó là bạo lực của quần chúng theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin.

      - Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận của cách mạng thế giới

      - Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

* Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam:

      - Truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin về Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảnng Cộng sản Việt Nam.

      - Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) - tổ chức tiền thần của Đảng, trực tiếp huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ nồng cốt của Đảng.

      - Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng.

      - Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, thể hiện sự đúng đắn, sáng tạo trong điều kiện Việt Nam

5. Dặn dò

      - Học viên về học bài

      - Soạn trước Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Bài 14. Phong trào cách mạng 1903 - 1935 theo các câu hỏi sau:

               Câu 1. Tại sao nói Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền mới, là chính quyền của dân, do dân, vì dân ?

               Câu 2. So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng với Luận cương tháng 10 của đồng chí Trần Phú ?

Soạn giáo án lịch sử toàn tập tại: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

giao an su 12
dân chủ ở việt nam lịch sử 12 giao an su 12 giáo án lịch sử 12 giao an su toan tap