Sử dụng Newsfeeds trong Joomla 3.6

Thứ hai , 15/05/2017, 08:52 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi về phần Quản lý Component Banner trong Joomla

Phần này chúng ta đi tiếp về cách lấy các thông tin mới nhất từ các trang web khác. Đây là cách thức chia sẻ thông tin giữa các site khác nhau, Joomla hỗ trợ tính năng cho phép bạn đưa cả tin và hiển thị các Newsfeeds

Bước 1: nhấp chọn menu Components -> Newsfeeds-> Categories từ giao diện Administrator để tạo thư mục quản lý tin nổi bật. Giao diện quản lý danh sách category xuất hiện, bạn nhấp chọn biểu tượng New để tạo mới một category (thư mục chứa tin tức)

Trong trang cho phép thiết lập thông tin cho category (thư mục), điền tiêu đề tại ô Title ví dụ “vnexpress.net”, ô Alias bạn điền nội dung không có khoảng trắng sau đó nhấp biểu tượng Save & Close để lưu thiết đặt như hình.

Bước 2: nhấp chọn menu Components > Newsfeeds > Feeds từ giao diện Administrator để tạo một tin nổi bật. Giao diện quản lý tin tức xuất hiện, nhấp chọn biểu tượng New. Giao diện cho phép thiết lập thông tin từ một tin tức nổi bật mới xuất hiện. Điển tiêu đề cho tin cần tạo trong ô Title và Alias tương ứng.

Chọn thư mục chứa đựng tin tức này là “Vnexpress.net” trông combobox của Category như hình dưới.

Bước 3: bạn truy cập vào trang muốn lấy thông tin RSS, ví dụ bạn muốn lấy thông tin từ "Vnexpress.net" trên thanh menu nhấp vào biểu tượng Feeds như hình sau

        Trang chứa thông tin RSS của trang vnexpress.net xuất hiện. Tại đây sẽ bao gồm tên menu và link liên kết đến thông tin mới nhất của từng menu tương ứng có trên trang web. Bạn copy đường dẫn này bỏ vào ô Link trong, khung New của tin tức cần tạo như hình dưới

Sau cùng bạn nhấp biểu tượng Save & New để lưu cài đặt, tương tự thực hiện các bước tương tự cho tin tức “Thế giới, Xã hội”. Kết thúc, bạn thu được 3 tin tức nổi bật trong danh sách.

Bưóc 4: nhấp chọn Menus > About Joomla từ giao diện Administrator. Giao diện quản lý menu xuất hiện, bạn nhấp chọn biểu tượng New để tạo mới Menu Items.

Giao diện cho phép thiết lập thông tin cho menu item xuất hiện, bạn thực hiện theo các bước thứ tự sau

            1. Nhấp chọn nút Select để chọn kiểu cho menu item, danh sách liệt kê tất cả các kiểu hiển thị menu có trong Joomla xuất hiện, bạn nhấp chọn “Single News Feed” như hình bên

2. Điền tiêu đề cho menu items tại ô Menu Title.

                     3. Trong phần Required Settings, bạn nhấp nút Select để chọn tin mới nhất cho ô Feed là “Tin mới nhất” có trong danh sách vừa được tạo

                    4. Sau khi nhấp chọn tin mới ở bước 3, bạn thu được kết quả trong ô link 

Bưổc 5: quay trở về trang Home page, nhấp chọn Retresh để xem kết quả sau khi cấu hình ở trang Administrator. Tại module “About joomla” bạn nhấp vào menu “Tin mới nhất từ Vnexpress.net”, kết quả như hình dưới

Phần quản lý: Sự dụng Module trong joomla: http://congnghegi.com/quan-ly-cac-bai-viet-noi-bat-trong-joomla-3-6-35-1556.html

Hướng dẫn về chức năng Check - in Global trong Joomla:  http://congnghegi.com/global-check-in-va-system-info-and-home-page-trong-joomla-3-6-35-1553.html

Giáo án điện tự môn ngữ văn lớp 8: Thuế máu - Nguyến Ái Quốc : http://congnghegi.com/giao-an-thue-mau-trich-ban-an-che-do-thuc-dan-phap-cua-nguyen-ai-quoc-39-1548.html

newsfeed trong joomla web lap trinh web nukeviet code web joomla code web php dep