Tạo bài viết đưa vào menu trong Joomla 3.6

Thứ hai , 15/05/2017, 08:31 GMT+7
     

Để tạo một bào viết mới, các bạn thực hiện các bước như sau:

BƯỚC 1: chọn menu Content > Category Manager trên giao diện Administrator, ta được kết quả như hình dưới. 

 

Danh sách các bài viết được hiển thị trên trang chủ như hình dưới. Nhấp chọn vào biểu tượng New để bắt đầu tạo một bài viết mới.

 

Giao diện Add A New Articles Category xuất hiện, đặt tiêu đề rồi nhấp chọn biểu tượng Save & New như hình.

Tương tự, tạo thêm 2 tiêu dể khác bao gồm: “Cài ơặt ngôn ngữ Cài đặt templates, Xây dựng website với joomla 1.6.3”.

BƯỚC 2: trong mục “Xây dựng website với joomla 1.6.3” bạn thêm bài viết “Tạo bài viết đưa vào menu”. Trong mục Parent chọn mục cần thêm vào tương ứng như hình bên. Sau cùng nhấn chọn biểu tượng Save & Close để kết thúc.

BƯỚC 4: giao diện New Menu Item xuất hiện, bạn cấu hình cho menu. Trong khung Details > Menu Item Type nhấp chọn Select để chọn items menu liên quan dùng để tham chiếu tới nó.

Bảng Select a Menu Item Type xuất hiện, trong mục Articles nhấp chọn Category Blog như hình. Ổ đây bạn đang chỉ tới menu có tính chất sẽ giống với menu bạn sắp tạo ra. Trong ô Menu Title, điền tiêu đề menu tương ứng với tên bài viết vừa tạo ở bước trên. Trong ô Alias, điền nội dung tiêu đề không được sử dụng khoảng trắng, phần này được dùng khi lập trình. Phần Required Settings bạn nhấp chọn mục bài viết tương ứng. Sau cùng nhấp nút Save & New để lưu và tiếp tục tạo các menu item tiếp theo bao gồm “Cài đặt ngôn ngữ, Cài đặt templates, Xây dựng website với joomla 1.6.3”.

BƯỚC 5: khi thêm menu item “Tạo bài viết đưa vào menu”, tại ô Menu item Type chọn Select > Articles chọn menu tham chiếu là Category List . Sau khi điền các thông số, nhấn chọn Save & Close để kết thúc.

BƯỚC 6: nhấp chọn vào menu này để chỉnh sửa. Giao diện chỉnh sửa của menu item “Tạo bài viết đứa vào menu” xuất hiện. Tại mục Parent Item chọn menu cha “Xây dựng vvebsite với joomla 1.6.3” sau dó nhấp chọn biểu tượng Save & Close để lưu.

Bước 7: Tại trang Home, tất cả những menu vừa tạo đang nằm trong "This site". Nếu muốn chuyển sang mục "About joomla" bạn thực hiện các bước như sau:

Nhấn chọn Menus -> Main Menu trên gia diễn Administrator. Danh sách các menu xuất hiện, bạn đánh dấu kiểm vào trước các menu cha muốn di chuyển như hình bên

Tại khung Batch process the select menu items nhấp chọn Select Menu or Parent for Move/Copy -> Add to this menu sau đó chọn Process để thêm item mới trong menu được chọn như hình dưới.

Phần trước: Quản lý các mục trong Joomla 3.6

Giáo trình Học Photoshop từ a-z

lap trinh joomla, code joomla, hoc joomla tu a -z tutorial joomla 3.6

joomla menu trong joomla hoc joomla web joomla code website code web php viet web