Tổng quan về phân quyền Administrator trong Joomla 3.6

Thứ hai , 15/05/2017, 08:16 GMT+7
     

Phần quản trị là trung tâm điều khiển của vvebsite Joomla. sử dụng giao diện đơn giản, thân thiện của Admin Section để xây dựng cấu trúc, biên tập và xuất bản nội dung.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG JOOMLA

Trong Joomla có ba nhóm người dùng với đặc quyền truy cập tới Administrator Back-end bao gồm: Super Administrator, Administrator và Manager.

Super Administrator - siêu quản trị: dùng để truy cập vào tất cả các chức năng Back-end (Administrator). Site của bạn phải có tối thiểu một người được bổ nhiệm là một Super Administrator để thực hiện Global Contiguration (cấu hình tổng thể) của site. Những người dùng trong nhóm này không thể xóa và không thể chuyển đổi sang nhóm khác.

Administrator - Quản trị viên: nhóm quản trị có một hạn chế nhỏ khi truy cập vào các chức năng Back-end (Administrator) đó là không thể:

1.               Thêm hay sửa một người dùng trong nhóm Super Administrator.

2.               Truy cập các cài đặt Global Contiguration.

3.               Truy cập chức năng Mass Mail.

4.               Quản lý/cài đặt các Template.

5.               Quản lý/cài đặt các file language (ngôn ngữ).

Manager - Quản lý: nhóm quản lý thực hiện công việc tạo nội dung. Tuy nhiên nó có một số giới hạn so với một Administrator đó là không thể:

1.                    Quản lý các User.

2.                    Cài đặt các Module.

3.                    Cài đặt các Component.

4.                    Truy cập một số Component (được xác định bởi Super Administr.

Để truy cập vào vùng Administration, bạn đăng nhập (login) t khoản người dùng với đặc quyền quản trị. Ví dụ: khi cài đặt joomla bại khoản như sau: (User: admin; Pass: 20121988). Đăng nhập thành côr diện xuất hiện.

Admin Section được chia thành ba vùng như hlnh trên.

1 - Menubar - thanh menu. 2 - Intobar - thanh thông tin.

3 - VVorkspace - vùng làm việc.

1 - Menubar (thanh Menu) gồm: Site, Users, Menus, Content dung), Components, Extensions và Help (trợ giúp). Mỗi phần có một mer xuống phụ thuộc. Thanh menu là trung tâm điều khiển trong Admin Sectio

Chú ý: để thoát mà không lưu lại những sửa đổi, bạn phải dùng Cancel và không dùng nút Back của trình duyệt khi đang chỉnh sửa nt item. Nếu bạn dùng nút Back của trình duyệt, item sẽ không được kiểm trí lại trong hệ thống và dấu khóa sẽ ngăn cản những người dùng khác có chỉnh sửa item. Để xóa khóa check-out, đơn giản chỉ chỉnh sửa item và lưi đúng cách hoặc thực hiện Checkin toàn diện bằng cách dùng nút Glc Checkin dưới menu System.

2      - Infobar (thanh thông tin): hiển thị những thông tin sau (theo thứ tự):

1.        Tên vvebsite của bạn.

2.        Nơi hiện tại của bạn trong Admin Section.

3.        Tên của người dùng đã đăng nhập (login), như “Logged in as Admin”

        4.         Số thông điệp chưa giải quyết mà bạn có từ những Administrator khác, đang dùng chức năng thông điệp trong My Admin.

5.        Số người dùng hiện tại đang Online.

 

Tên site bạn chỉ ra trong Pathway (dường dẫn), một textbox (hộp nhập văn bản) nằm phía trên bên trái của trang Admin. Messages (những thông điệp), số người dùng đang Online và tên đăng nhập của bạn xuất hiện phía trên bên phải.

3      - VVorkspace (không gian làm việc): là một vùng nằm ngay dưới Menubar và Toolbar hiển thị những điều khiển cho mục menu được chọn hiện tại. VVorkspace cập nhật khi bạn lựa chọn một menu hay dùng một công cụ từ Toolbar, cài đặt mặc định là Control Panel (bảng điều khiển).

 

Bên trái của Control Panel hiện những biểu tượng cho những mục nội dung quản lý chính. Bên phải của Control Panel hiện các thẻ truy cập những menu của Component đã cài đặt, một danh sách các Content item được ưa chuộng, thông tin về những item mới nhất thêm vào hệ thống (bao gồm tiêu đề, ngày, và tác giả) và menu Statistics (thống kê menu). Tất cả những biểu tượng và dòng văn bản trên Control Panel đều cỏ thể chọn sau đó đưa các điều khiển của mục chọn vào VVorkspace.

 

Joomla có hai hệ thống phân cấp nhóm người dùng (user group) chính một để truy cập Front-end (vì những User có thể login vào website và xen những phần hoặc trang được chỉ định) cho truy cập Back-end Administrator Các nhóm được cung cấp mặc định là :

                Public Front-end (mặt trưđc dùng chung)

                             Registered (đã đăng ký).

                             Author (tác giả).

                             Editor (người biên tập).

                             Publisher (người xuất bản).

              Public Back-end (mặt sau dùng chung)

                             Manager (người quản lý).

                            Administrator (người quản trị).

                           Super Administrator (siêu quản trị).

KHÔI PHỤC MẬT KHẨU JOOMLA

         Trong quá trình sử dụng Joomla, nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể dăng nhập vào hệ thống với tài khoản Super Administrator (tên mặc định: admin), bạn có thể dễ dàng thiết lập một mật khẩu mới (reset) thông qua một công cụ quản trị cơ sở dữ liệu (database) bất kỳ mà hosting cung cấp. Công cụ thường được dùng là phpMyAdmin.

       BƯỚC 1: mở database bằng phpMyadmin.

Công cụ này thường được truy cập thông qua đường dẫn http://(tên domaìn)/phpMyAdmin.

  Ví dụ:

    http://congnghegi.com/phpMyAdmin

   http://localhost/phpMyAdmin

ở đây bạn gõ đường dẫn http://localhost/phpMyAdmin. Tại Combobox Database, nhấn chọn thư mục data tên bạn đặt (ví dụ tên gói dữ liệu là joomla) như hình dưới.

BƯỚC 2: tìm đến bảng ''qn_user".

Nếu bạn đã dùng một tiền tố khác thay cho tiền tố mặc định "jos_“ thì nó sẽ có dạng như "qn_user". 

 

       Bước 3: nhấp nút Edit và sửa mật khẩu cho username=admin.

Bảng qn_users được mở, bạn thay giá trị passvvord được dóng khu như hình dưới bằng giá trị: 439581667ef694b60d58f213cccf9503 (đây là chỉ ký tự "gicungduoc" đã được mã hóa bằng hàm MD5)

Nhấp nút [Go] để thực hiện

       Bước 4: đăng nhập vào hệ thống.

Bạn đăng nhập lại vào hệ thống với tài khoản sau:

       username = admin

       passvvord = gicungduoc

Chú ý: bạn có thể dùng một chuỗi ký tự bất kỳ ở dạng nguyên bí (chưa mã hóa) trong ô "passvvord" thay cho chuỗi "439581667ef...“ nhưng ị đó bạn phải chọn hàm mã hóa MD5 trong danh sách xổ xuống ở mi I “Function”

connghegi.com
web joomla code joomla học joomla online lap trinh web nukeviet lap trinh code php