Viết code game xe qua trạm thu phí giao thông

Thứ hai , 15/05/2017, 08:01 GMT+7
     

Kho ảnh làm game: Click here

Giao diến game như sau:

I.                  Đề bài:

Trạm thu phí giao thông. Cho 3 cổng trạm thu phí, có 3 loại xe: xe tải, xe ô tô, xe khách.

            _Xe tải có thời gian vào trạm 3T

            _Xe khách có thời gian vào trạm 2T

            _Xe khách có thời gian vào trạm T.

 

II.               Các hàm có trong bài:

 

1.                  Lớp xe:

Khởi tạo 3 hàm thừa kế: xe, thoigian, chay.

2.                  Các hàm vẽ đối tượng:

privatevoid nen()

privatevoid draw(xe xecanve)

privatevoid venen()

privatexe xengaunhien(int toado)

        {

 

            switch (r.Next(1, 4))

          {

...

          }

}

 

3.                  Các hàm xử lý sự kiện chạy vào cổng và ra cổng:

* Sự kiện vào cổng:

privatevoid vaotram()

private void xulycong1()

private void xulycong2()

private void xulycong3()

 

* Xử lý sự kiện xếp hàng vào trạm:

privatevoid saphangxedoi1()

privatevoid saphangxedoi2()

privatevoid saphangxedoi3()

private void venen()
        {
            pictureBox1.Image = m_Bitmap;//Xóa bàn vẽ
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(pictureBox1.Image))
            {
                g.DrawImage(m_Background, 0, 0, pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);//Vẽ nền
                if (xecong1 != null)
                    draw(xecong1);
                if (xecong2 != null)
                    draw(xecong2);
                if (xecong3 != null)
                    draw(xecong3);
                foreach (xe a in cong1)
                { draw(a); }
                foreach (xe a in cong2)
                { draw(a); }
                foreach (xe a in cong3)
                { draw(a); }
                if (xecong1ra != null)
                    draw(xecong1ra);
                if (xecong2ra != null)
                    draw(xecong2ra);
                if (xecong3ra != null)
                    draw(xecong3ra);
 
            }

 

        }
private xe xengaunhien(int toado)
        {
 
            switch (r.Next(1, 4))
            {
                case 1: xeloai = new xe(new Point(toado, 450), Properties.Resources.car1, 200);
                    return xeloai;
                case 2: xeloai = new xe(new Point(toado, 450), Properties.Resources.car2, 150);
                    return xeloai;
                case 3: xeloai = new xe(new Point(toado, 450), Properties.Resources.car3, 100);
                    return xeloai;
                default: return null;
            }
 
        }
xe qua trạm thu phí code game mon cơ sợ lập trình uit code xe qua trạm thu phí