Viết code game xe qua trạm thu phí giao thông loại 2

Thứ hai , 15/05/2017, 08:02 GMT+7
     

Bài trước chúng ta cũng đã đi qua việc code game xe qua trạm thu phí giao thông, bài này chúng ta tiếp tục đi về game này theo cách viết khác

Bài trước: Game xe qua trạm thu phí giao thông 

Giao diễn chương trình mới như sau

BÁO CÁO MÔN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

                             BÀI SỐ 3

I.                   CLASS CAR

1.      Các Biến Cần Dùng

 

-   Tạo nên các thuộc tính ban đầu của xe

-   public Image attribute: Load ảnh

-   public int t = 0: đếm thời gian khi xe dừng ở trạm

-   public Point coordinate= newPoint(): Tọa độ ảnh

 

2.      Phương Thức

 

-   Xử lý quá trình đợi và chạy vào cổng thích hợp

-   public Car (Point coordinate1, Image img, int time): Hàm contructor dùng để khởi tạo các thuộc tính ban đầu của xe

-   public void Running ( int stoppingCoordinate): Chạy đến điểm dừng

-   public void RunningDiagonally ( int stoppingCoordinate, int gate): Xử lý cho xe chạy vào cổng nào

-   public boolTime: Đếm thời gian cho xe chờ ở trạm

 

II.                FORM MAIN

1.      Khai Báo Biến Toàn Cục

 

-   Random random: biến random dùng để tạo ngẫu nhiên

Carvehicles, entrance1, exitGate1, entrance2, exitGate2, entrance3, exitGate3;

-   Lưu trữ các xe ở công vào 1 hàng đợi

Queuegate1 = new Queue();

Queuegate2 = new Queue();

Queuegate3 = new Queue();

QueuegateWay1 = new Queue();

QueuegateWay2 = new Queue();

QueuegateWay3 = new Queue();

-   Đặt các biến kiểm tra xem xe vào và đi qua trạm nào, đếm số xe ở mỗi trạm

bool check1= true; bool check2 = true; bool check3 = true;

bool checkOut1= true; bool checkOut2 = true; bool checkOut3 = true;

int count1= 0; int count2 = 0; int count3 = 0;

 

2.      Các Phương Thức Sử Dụng

 

-   private void Background: Load hình nền

-   private void DrawStoppingCar(CardrawCar): Load hình xe khi xe đứng đứng yên

-   private void DrawRunningCar(CardrawCar) : Load hình xe khi xe đang chạy

-   private void DrawBackground: Vẽ lại hình nền sau khi gọi sự kiệnTimer_Tick

-   private Car RandomCar: Tạo ngẫu nhiên số xe xuất hiện

-   private void AtStation: Xác định cho xe vào trạm thu phí nào thích hợp

-   Xử lý thời gian cho xe chờ ở trạm và thời gian xe đi qua cổng :

privatevoidProcessingGate1

privatevoidProcessingGate2

privatevoidProcessingGate3

-   Sắpxếpcácxekhichờ ở trạm :

privatevoidWaitingGate1

privatevoidWaitingGate2

privatevoidWaitingGate3

Download source code: Click here
Keyword: bài tập môn cơ sở lập trình, code game, code C#, bài tập 1, đồ án C#
xe qua trạm thu phí code game mon cơ sợ lập trình uit code xe qua trạm thu phí