Xây dựng Ontology cho diễn đàn

Thứ hai , 15/05/2017, 07:37 GMT+7
     

Bài trước chúng ta đã đi qua vấn đề:

                                                               Bài 1: Thương mãi điện tự ứng dụng Ontology

                                                                                    Bài 2: Mạng xã hội và Ontology Foaf

                                                                                    Bài 3: Ontology xây dựng không gian 3 chiều

1.   Xác định Domain

-      Dự án thiết kế Forum Ontology cho các trang web diễn đàn, những người admin, thiết kế, cung cấp một hệ thống forum.

-      Thông qua mô hình người sử dụng biết được khái niệm và các nguyên tắc kỹ thuật của hệ thống

-      Domain là các thành viên trong forum và các dữ liệu cần lưu trữ.

-      Kiểu Ontology là Application Ontology

2.   Mô tả các lớp trong Forum Ontology

-      Lớp Member : lớp chứa tất cả các loại thành viên trong một forum thường có. Lớp Member có các thuộc tính cơ bản : hasAvatar, hasFriend, hasGender, hasHometown, hasRight.

-      Lớp Information : lớp chứa các thông tin cơ bản của thành viên trong forum như : Avatar, Friend, Gender, Hometown

-      Lớp Right : lớp chứa các quyền sử dụng forum của thành viên trong forum như : xóa một thành viên ( admin), tạo một chủ đề, chỉnh sử chủ để hoặc thông tin cá nhân, thích hoặc không thích một bài viết nào đó.

-      Lớp Admin:là lớp con của lớp Member chứa người quản trị của forum

-      Lớp Smod: là lớp con của lớp Member chứa các Super moderators của forum

-      Lớp Mod: là lớp con của lớp Member chứa các moderators của forum

-      Lớp member: là lớp con của lớp Member chứa các member của forum

-      Lớp Avatar: là lớp con của lớp Information chứa hình ảnh của các thành viên trong forum. Mỗi một thành viên chỉ có một avatar mà thôi

-      Lớp Friend: là lớp con của lớp Information lớp chứa danh sách bạn bè của các thành viên trong forum. Bạn bè cũng chính là thành viên của forum. Mỗi thành viên có số bạn bè hơn hoặc bằng 0.

-      Lớp Gender: là lớp con của lớp Information chứa thông tin giới tính của các thành viên trong forum. Mỗi thành viên chỉ có một giới tính.

-      Lớp Hometown: là lớp con của lớp Information chứa thông tin về quê quán của các thành viên trong forum.
Mỗi thành viên chỉ có một Hometown.

Hình 1. Các phân cấp lớp trong Forum Ontology

3.   Mô tả các thuộc tính trong Forum Ontology

-      Thuộc tính hasAvatar miêu tả các thành viên của forum có một avatar riêng. Ở đây mỗi thành viên chỉ có một Avatar. Có Domain là Members và Range là Avatar

-      Thuộc tính hasFriend chứa danh sách các bạn bè của các thành viên của forum, các bạn bè cũng là thành viên trong forum. Mỗi thành viên có số lượng bạn bè hơn hoặc bằng 0. Có Domain là Member và Range là Friend

-      Thuộc tính hasGender miêu tả giới tính của các thành viên là “male” hoặc “Female”. Mỗi thành viên có một giới tính rõ ràng. Có Domain là Members và Range là Gender.

-      Thuộc tính hasHometown miêu tả các thành viên của forum có quê quán (tỉnh). Mỗi thành viên có một quê quán. Có Domain là Members và Range là Hometown.

-      Thuộc tính hasRight miêu tả các thành viên của forum về quyền nào đó trong forum. Mỗi thành viên có một số quyền tùy theo chứ vụ. Có Domain là Members và Range là Right.

4.   Tạo thực thể.

Tùy theo số lượng diễn đàn và số thành viên đăng kí có các thực thể về Avatar, Friend, Gender, Hometown, Admin, Member, Mod và Smod khác nhau quyết định

Đối với thực thể Right gồm có :

-      Ban_nick: quyền này của admin dùng để ban nick các member làm sai quy định của forum

-      Create: quyền này của tất cả các thành viên để tạo một đề tài cần thảo luận nào đó trong forum.

-      Edit: quyền này của tất cả các thành viên để chỉnh sử các chủ đề đã tạo ra hoặc chỉnh sử thông tin của thành viên đó.

-      Like: quyền này của tất cả các thành viên để thực hiện thích một bài đăng nào đó.

-      Warn: quyền này của admin, mod, và smod dùng để cảnh cáo bài đăng vi phạm quy định của forum

-      Unlike: quyền này của tất cả các thành viên để thực hiện không thích một bài đăng nào đó.

5.  Kết luận

Trong mô hình Forum Ontology này chỉ đưa ra một số các lớp và thành phần chức năng cơ bản để quản lý một Forum đơn giản. Khi thực hiện quản lý các Forum khác phức tạp hơn chúng ta cần phải bổ sung các lớp các thông tin dữ liệu và phân quyền cho phù hợp với nhu cầu thực tế của forum muốn thực hiện ví dụ :

-      Về forum mang tính chất toàn cầu cần thêm class quốc gia vào class information.

-      Sở thích của thành viên, âm nhạc yêu thích ...

code demo:

([CLSES_TAB] of  Widget
 
(is_hidden TRUE)
(label "Classes")
(property_list [Instance_47])
(widget_class_name "edu.stanford.smi.protege.widget.ClsesTab"))
 
([empty.owl_ProjectKB_Class5] of  String
 
(name "owl_major_build")
(string_value "3.5"))
 
([empty.owl_ProjectKB_Class6] of  Boolean
 
(boolean_value TRUE)
(name "parser_namespace_database_inclusion_version"))
 
([FORMS_TAB] of  Widget
 
(is_hidden TRUE)
(label "Forms")
(property_list [Instance_85])
(widget_class_name "edu.stanford.smi.protege.widget.FormsTab"))

Tài liệu Tham Khảo

 

1.    Nguyễn ThịMỹTrang, Hoàng Hữu Hạnh, Xây Dng Ontology Cho ThưVin S, Tạp Chí Khoa Học, Đại học Huyế, Số53, 2009.

2.    Trần ThịNgân, Phương thc xây dựng Ontology

3.    Lê Tấn Hùng, TừMinh Phương, Huỳnh Quyết Thắng, Tác tCông nghphn mm hướng tác t,trường Đại học bách khoa Hà Nội

4.    Ontology trên trang Wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science)

Các bạn muốn có Source code thì vui lòng comment ở dưới bài viết hoặc calll: 091.115.1368 mình sẽ gửi code

ontology may hoc ontology dien dan tri tue nhan tao