Xây dựng Ontology cho một domain cụ thể P2

Thứ hai , 15/05/2017, 07:29 GMT+7
     

Các đề tài trong môn Trí tuệ nhân tạo nâng cao: 

                       Đồ ấn 1: Xây dựng một Ontology để biểu diễn trin thức trong không gian ba chiều

                       Phần 1: Xây dựn Ontology cho một domain củ thệ phần 1

1.       Tạo các thực thể

Tiếp theo ta sẽ tạo các thực thể cho các lớp để làm rõ các lớp và các thuộc tính đã tạo.

 

Tạo thực thể mới cho lớp Book tên là Programming_CSharp:

               Tạo 2 thực thể cho lớp Author làJesseLiberty O_Reilly

 

Tương tự ta tạo các thưc thể cho các lớp còn lại. Lưu ý là thực thể của lớp này sẽ tham chiếu tới thực thể của lớp kia thông qua thuộc tính, ví dụ thực thể lớp Book Programming_Csharp có thuộc tính hasAuthor là hai thực thể JesseLibertyO_Reilly, nghĩa là sách Programming_Csharp có 2 tác giả là JesseLibertyO_Reilly.

Sau khi tạo các thực thể ví dụ, ta có sơ đồ Ontology đầy đủ như sau

1.       Tạo các truy vấn kiểm tra

Ta tạo các truy vấn để kiểm tra Ontology vừa tạo. Giả sử ta muốn tìm các tài liệu mà title có chứa các ký tự csharp, ta tạo truy vấn như sau

Sau  đó bấm find, chương trình cho ra kết quả:

4.       Kết luận

         Như vậy ta đã xây dựng Ontology cơ bản với các lớp và thuộc tính, bước đầu xây dựng tầng ngữ nghĩa trên cơ sở dữ liệu của thư viện điện tử để hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm, truy hồi thông tin một cách hiệu quả hơn, đơn giải hóa hoạt động liên thông thư viện.

Một số câu lệnh trong Project

([BROWSER_SLOT_NAMES] of  Property_List
 
(properties
[onto_ProjectKB_Instance_20298]
[onto_ProjectKB_Instance_20299]
[onto_ProjectKB_Instance_20300]
[onto_ProjectKB_Instance_20301]
[onto_ProjectKB_Instance_20302]))
 
([CLSES_TAB] of  Widget
 
(is_hidden TRUE)
(label "Classes")
(property_list [Instance_47])
(widget_class_name "edu.stanford.smi.protege.widget.ClsesTab"))
 
([FORMS_TAB] of  Widget
 
(is_hidden TRUE)
(label "Forms")
(property_list [Instance_85])
(widget_class_name "edu.stanford.smi.protege.widget.FormsTab"))

 Phần 1: Xây dựng Ontology cho một domain

Các keyword: AI nâng cao, ontology, lập trình trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo nâng cao, uit, lập trình, gsts hoang kiem, do van nhon, nguyen tuan dang

Ontology Ontology domain tri tue nhan tao uit