Xây dựng ontology tiếng việt chuyên ngành công nghệ thông tin (ITVO) P2

Thứ hai , 15/05/2017, 07:47 GMT+7
     

Chúng ta đã đi qua phần 1: http://congnghegi.com/xay-dung-ontology-tieng-viet-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin-itvo-p1-41-1585.html

Phần này chúng ta tiếp tục đi các vấn đề sau:

a.       Định nghĩa các thuộc tính và quan hệ cho lớp:

 

Hình 3: Các thuộc tính trong ontology ITVO

Hình 10: Các quan hệ trong ontology ITVO

Khái niệm thuộc ngành công nghệ thông tin:

            Thuộc tính:

                        Định nghĩa: là nội dung định nghĩa làm rõ cho khái niệm.

                        Nguồn: là đường dẫn tới trang web chứa định nghĩa.

Sự kiện công nghệ thông tin:

            Thuộc tính:

                        Nguồn: Là đường dẫn đến bài báo chi tiết về sự kiện

                        Nội dung: nội dung sự kiện tóm tắt 

            Quan hệ: mỗi cá thể này có quan hệ tùy theo nội dung của sự kiện. Ví dụ như sự kiện do công ty tổ chức thì cá thể sự kiện này sẽ có quan hệ “được tổ chức bởi” với cá thể của công ty tương ứng, và ngược lại, cá thể của công ty sẽ có quan hệ “tổ chức” với cá thể sự kiện. Hai quan hệ “được tổ chức bởi” và “tổ chức” là hai quan hệ nghịch đảo với nhau.

Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin:

            Thuộc tính:

                        Tên: Tên công ty

                        Địa chỉ

                        Số điện thoại

                        Lĩnh vực hoạt động

                        Quốc gia: Hoạt động ở nước nào

                        Website: trang web chính thức của công ty

                        Thông tin thêm: Một số thông tin của công ty ngoài những thông tin trên.

            Quan hệ:

-        Công ty phần cứng, Công ty phần mềm, Công ty dịch vụ: có quan hệ “có công ty thành viên là” đối với các tập đoàn có nhiều công ty con, và quan hệ nghịch đảo của nó là “là công ty thành viên của”

-        Công ty phần cứng, Công ty phần mềm, Công ty dịch vụ: có quan hệ “có chi nhánh là” với một hoặc nhiều cá thể của lớp Chi nhánh

-        Chi nhánh: có quan hệ “là chi nhánh của công ty” với cá thể công ty, là quan hệ nghịch đảo của quan hệ “có chi nhánh là”.

-        có quan hệ “tổ chức” với cá thể của Sự kiện công nghệ thông tin, Hội thảo công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo của quan hệ “được tổ chức bởi”.

-        có quan hệ “được trao tặng” với một hay nhiều cá thể của lớp Giải thưởng công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo với quan hệ “được trao cho”.

Trường đào tạo công nghệ thông tin:

            Thuộc tính:

                        Tên

                        Địa chỉ

                        Năm thành lập

                        Số điện thoại

                        Website

                        Chuyên ngành đào tạo

                        Thông tin thêm

            Quan hệ:

-        có quan hệ “tổ chức” với cá thể của Sự kiện công nghệ thông tin, Hội thảo công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo của quan hệ “được tổ chức bởi”.

-        có quan hệ “được trao tặng” với một hay nhiều cá thể của lớp Giải thưởng công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo với quan hệ “được trao cho”.

            Hướng phát triển: Sẽ thêm vào những thông tin về Chương trình đào tạo, Môn học để bổ sung dữ liệu đáp ứng được yêu cầu của ứng dụng trả lời cho những câu hỏi tư vấn về các chương trình đào tạo công nghệ thông tin.

Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin:

            Thuộc tính:

                        Tên

                        Địa chỉ

                        Quốc gia

                        Năm thành lập

                        Website

                        Thông tin thêm

            Quan hệ:

-        có quan hệ “trao” với 1 hoặc nhiều cá thể của Giải thưởng công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo của quan hệ “được trao bởi”.

-        có quan hệ “tổ chức” với cá thể của Sự kiện công nghệ thông tin, Hội thảo công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo của quan hệ “được tổ chức bởi”.

Giải thưởng công nghệ thông tin:

            Thuộc tính:

                        Năm ra đời

                        Ngày trao giải

                        Thông tin thêm

            Quan hệ:

-        có quan hệ “được trao bởi” với cá thể của lớp Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin,  trao tặng là quan hệ nghịch đảo với quan hệ “trao”.

-        có quan hệ “được trao cho” với cá thể của các lớp Chuyên gia, Công ty hoặc Trường đào tạo công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo của quan hệ “được trao tặng”.

Chuyên gia công nghệ thông tin:

            Thuộc tính:

                        Tên

                        Email

                        Quốc gia

                        Lĩnh vực nghiên cứu

                        Tài liệu tham khảo: những bài báo, sách, công trình nghiên cứu có sự                       tham gia của chuyên gia.

            Quan hệ:

-        có quan hệ “công tác tại” với cá thể của các lớp Trường đào tạo công nghệ thông tin, Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin hay Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin.

-        có quan hệ “được trao tặng” với cá thể của lớp Giải thưởng công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo với quan hệ “được trao cho”.

Hội thảo công nghệ thông tin:

            Thuộc tính:

                        Nơi diễn ra

                        Ngày tổ chức

            Quan hệ:

-        có quan hệ “được tổ chức bởi” với cá thể của lớp Tổ chức/hiệp hội công nghệ thông tin, Trường đào tạo công nghệ thông tin, Công ty hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, và là quan hệ nghịch đảo của quan hệ “tổ chức”.

Phần 3 tiếp tụchttp://congnghegi.com/xay-dung-ontology-tieng-viet-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin-itvo-p3-41-1587.html

ai nang cao ontology ITVO tri tue nhan tao nang cao FUZZY OWL